Contacteer ons!

ANPI is erkend als examencentrum met het oog op de certificering van bedrijven en van hun technici gespecialiseerd in brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten in het kader van het decreet van het Vlaams Gewest van 04/09/2009 (Europese verordeningen 2037/2000/EG, 842/2006/EG, 1497/2007/EG, 304/2008/EG en 308/2008/EG).

De ANPI-afdeling Certificatie levert deze erkenningen af aan kandidaat-bedrijven en –technici na:

  • de indiening van een kandidatuurdossier en de ontvankelijkheidsverklaring hiervan door onze diensten
  • het slagen voor een examen waarvan de kwalificatiecriteria vastgelegd zijn door het Vlaams Gewest. 

VLAREL - 18 MAART 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu

Verordening (EC) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen

Stoffen die de ozonlaag beschadigen

Meer informatie: certification@anpi.be

Kwaliteitsmerken