Contacteer ons!

 

1. Inleiding en voorstelling van de verwerkingsverantwoordelijk

Dit privacybeleid (hierna "het beleid", "dit beleid") is opgesteld door de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding (ANPI), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Granbonpré 1 - Parc scientifique Fleming - 1348 Louvain-la-Neuve, België.

ANPI (hierna "wij", "we", "ons/onze", "ANPI") is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op initiatief van Belgische verzekeringsondernemingen, gegroepeerd in de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (Assuralia). Vandaag zijn de leden van ANPI, naast de verzekeraars, alle industriële federaties en beroepsverenigingen die zich bezighouden met brand- en diefstalpreventie. Ook de overheid is er vertegenwoordigd.

Het doel van dit beleid is uit te leggen hoe ANPI uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart. Het is belangrijk te begrijpen dat de bescherming van persoonsgegevens en uw privacy kernwaarden zijn voor ANPI en dat we ons ertoe verbinden deze te beschermen.

Onder "persoonsgegevens" verstaan we alle informatie over u die u direct of indirect als natuurlijke persoon identificeert. In het kader van onze activiteiten op de website anpi.eu moeten we een aantal van uw persoonsgegevens verwerken. Dit beleid heeft ook tot doel u de verschillende manieren te beschrijven waarop we uw gegevens verwerken.

Meer in het algemeen maakt dit beleid deel uit van onze wens om transparant en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de wetgeving die in het kader van deze verordening en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is gemaakt, te handelen.

Volgens deze tekst dienen wij te worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken, in de zin van artikel 4(7) van de GDPR, doordat alleen wij het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via onze website worden verzameld.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Allereerst is het belangrijk om te definiëren wat “verwerking” inhoudt.

De GDPR definieert “verwerking” als elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, toegepast op persoonsgegevens of reeksen persoonsgegevens.

De verwerkingen omvatten een breed scala aan handelingen, zoals:

 • Registreren;
 • Wissen of vernietigen;
 • Organiseren;
 • Bewaren;
 • Gebruiken;
 • Verzamelen;
 • Aanpassen of wijzigen;
 • Structureren;
 • Raadplegen;
 • Beperken;
 • Communicatie door overdracht;
 • Verspreiden of andere vorm van beschikbaarstelling;
 • Afstemming of koppeling.

3. Categorieën van verwerkte gegevens en verzamelmethoden

De volgende vraag is welke gegevenscategorieën we via onze website anpi.eu verwerken en hoe deze worden verzameld.

a. Verzamelmethoden

We verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u:

 • Wanneer u onze website anpi.eu gebruikt;
 • Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrieven;
 • Wanneer u contact met ons opneemt om informatie over onze diensten aan te vragen;
 • Wanneer u spontaan of op een vacature wenst te solliciteren;
 • Wanneer u een abonnement wenst af te sluiten;
 • Wanneer u iets wenst te bestellen via onze e-shop.

b. Categorieën van verzamelde gegevens

Onze bedrijfsactiviteiten, in het kader van het gebruik van onze website anpi.eu, brengen ons ertoe een aantal persoonsgegevens te verzamelen.

De belangrijkste persoonsgegevens die we verzamelen, zijn de volgende:

 • Identificatiegegevens (naam en voornaam);
 • Elektronische gegevens (e-mailadres, logs, IP-adres, enz.);
 • Telefoongegevens (privé- en professioneel telefoonnummer);
 • Postgegevens (adres, postcode, stad);
 • Facturatiegegevens (btw, bestelbon, enz.);
 • Gegevens die in een curriculum vitae staan (foto, geboortedatum, vroegere professionele en academische ervaring, informatie over levensstijl, enz.);
 • Alle andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt.

c. Niet-persoonlijke gegevens

In het kader van onze activiteiten moeten we ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden “niet-persoonlijke gegevens” genoemd omdat ze het niet mogelijk maken u direct of indirect als natuurlijke persoon te identificeren.
Dat soort gegevens kan voor elk doel worden gebruikt.

Als niet-persoonlijke gegevens echter zodanig met persoonsgegevens gecombineerd worden dat het mogelijk is u te identificeren, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld totdat het onmogelijk is ze aan u te koppelen.

4. Doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking

a. Rechtsgrondslagen

Wil de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig zijn, dan is het noodzakelijk dat ze gebaseerd is op een van de 6 rechtsgronden die in artikel 6 van de GDPR staan.

De rechtsgronden zijn de volgende:

 • Uw geïnformeerde toestemming voor een of meerdere specifieke doeleinden;
 • De noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren, waarbij wij partij zijn of om op uw verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we gebonden zijn;
 • De noodzaak om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De noodzaak om een taak van algemeen belang te vervullen of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • De noodzaak om onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde te behartigen, op voorwaarde dat deze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele vrijheden.

b. Doeleinden en gerelateerde rechtsgrondslagen

Zoals vermeld is het noodzakelijk dat we de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken rechtvaardigen op basis van een van de rechtsgrondslagen van artikel 6 van de GDPR.

Verwerking

Rechtsgrond/doel

Wettelijke basis

Informatie aanvragen over een dienst

Contact opnemen met potentiële toekomstige klanten (precontractuele fase)

Maatregelen nemen vóór de sluiting van de overeenkomst

Contactformulier

Relatiebeheer

Toestemming

Inschrijving op onze nieuwsbrieven

Kennisname van klanten die geïnteresseerd zijn in commerciële prospectie van onze diensten

Toestemming

Intekenen op onze abonnementen

Verwerking noodzakelijk met het oog op de uitvoering van een overeenkomst

Uitvoering van een overeenkomst

Verzenden van een spontane sollicitatie

Kennisname van de identiteit en professionele vaardigheden van een kandidaat

Toestemming

Aankoop via onze webshop

Verwerking noodzakelijk met het oog op de uitvoering van een overeenkomst

Uitvoering van een overeenkomst

5. Niet-voorziene verwerking en verenigbaarheid met huidige verwerking

Wanneer we een verwerking uitvoeren voor doeleinden waarin dit beleid nog niet voorziet, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken, op voorwaarde dat deze doeleinden verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor we die gegevens oorspronkelijk hebben verzameld.

Daarbij houden we onder meer rekening met het eventuele verband tussen de oorspronkelijke doeleinden, de latere doeleinden en de context (onze relatie, de aard van de gegevens en de gevolgen voor u) waarin de gegevens zijn verzameld. Als we van mening zijn dat de doeleinden niet verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden, nemen we contact met u op alvorens de gegevens voor die andere doeleinden te verwerken.

6. Bewaartermijn

In overeenstemming met het principe van beperkte bewaring is de bewaartermijn van gegevens strikt beperkt tot de periode die nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de verwerking gerechtvaardigd is, en niet langer. Uw gegevens worden in geen geval voor onbepaalde tijd bewaard.

Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor de verwerking ervan gerechtvaardigd was of wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond kan worden aangetoond, moeten de gegevens noodzakelijkerwijs vernietigd worden, zodat niemand uw identiteit kan achterhalen.

7. Ontvangers van de gegevens

a. Gegevens verstrekken aan interne ontvangers

We verlenen alleen toegang tot uw persoonsgegevens aan die interne personen van wie de functie dit vereist. De toegang tot uw gegevens is strikt beperkt tot hen. We controleren deze toegang regelmatig en beveiligen de verstrekte informatie, voor zover mogelijk.

b. Gegevens verstrekken aan derde ontvangers

In het kader van onze activiteiten kan het nodig zijn dat we bepaalde persoonsgegevens moeten verstrekken aan "ontvangers" buiten onze interne organisatie. De GDPR definieert “ontvangers” als de natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, diensten of andere instanties, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.

Het kan dus gaan om:

 • Onze contractuele partners of de natuurlijke personen die hen vertegenwoordigen, met inbegrip van hun onderaannemers, eventuele secundaire onderaannemers en eventuele medeverwerkingsverantwoordelijken;
 • Overheidsdiensten, waaronder met name bankinstellingen, arbeidsinspecties, belastingdiensten, politiediensten, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen, het sociaal secretariaat, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, de RSZ, de RVA, het Fonds voor bestaanszekerheid, de administraties die op de hoogte zijn van de tewerkstelling (werkloosheidsverzekering, ziekteverzekering, pensioen, mutualiteit), enz.;
 • Elke andere bevoegde dienst of instantie.

8. Rechten met betrekking tot de GDPR

De GDPR voorziet uitdrukkelijk in een reeks rechten die volledig tot uw beschikking staan (artikel 12 tot en met 22). Via dit beleid informeren we u over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Met deze rechten kunt u een vorm van controle behouden over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Er zijn 7 dergelijke rechten:

 • Recht van inzage, informatie en een kopie van de gegevens;
 • Recht op verbetering van de gegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden);
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;
 • Recht om uw toestemming in te trekken.

a. Recht van inzage, informatie en een kopie van de gegevens

U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen dat uw gegevens worden verwerkt.

U hebt ook recht op inzage in een reeks gegevens: de doeleinden die de verwerking rechtvaardigen, de categorieën van de persoonsgegevens, de derden aan wie de gegevens eventueel zullen worden verstrekt, waar en hoe lang de gegevens worden opgeslagen, het bestaan van het recht op verbetering, beperking of verzet, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit, informatie over de bron van de gegevens als deze niet rechtstreeks bij u verzameld zijn, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming en tot slot alle relevante informatie over de logica, de betekenis en de mogelijke gevolgen die een dergelijke verwerking voor u inhoudt.

We moeten gratis een al dan niet elektronische kopie van de gegevens die we verwerken ter beschikking stellen indien u dat vraagt.

Indien u extra kopieën wenst, kunnen we u vragen een redelijke vergoeding te betalen voor de administratieve kosten van het maken van dergelijke kopieën.

b. Recht op verbetering van de gegevens

U hebt het recht om ons onverwijld in kennis te stellen van uw wens om bepaalde gegevens die op u betrekking hebben te verbeteren wanneer u van mening bent dat deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

Gelet op de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om uw onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring toe te voegen.

c. Recht op bezwaar tegen verwerking

Wanneer we uw gegevens verwerken op basis van een van onze gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om te allen tijde en op gronden die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

We moeten de verwerking dan stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat andere gronden voor verdere verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen communicatie voor commerciële prospectiedoeleinden.

d. Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

U hebt het recht om, onder bepaalde voorwaarden, van ons te verkrijgen dat uw persoonsgegevens onverwijld worden gewist.

U kunt het wissen van uw persoonsgegevens eisen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en wij baseren deze verwerking uitsluitend op de rechtsgrondslag van uw toestemming;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • We hebben uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt;
 • De gegevens waarover we beschikken, zijn onvolledig, onjuist of verouderd;
 • We moeten uw persoonsgegevens wissen om te voldoen aan een wettelijke verplichting (op grond van EU- of lidstaatwetgeving) waaraan we onderworpen zijn.

Als we uw gegevens aan andere entiteiten ter beschikking hebben gesteld, zijn we verplicht alle nodige stappen te ondernemen om die entiteiten ervan in kennis te stellen dat u hebt verzocht uw gegevens te wissen.

Als we wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren, kunnen we evenwel niet aan dit verzoek voldoen.

e. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht kan in verschillende gevallen worden uitgeoefend en kan de toepassing van andere rechten aanvullen.

Indien de beperking van de verwerking niet langer van toepassing is, stellen we u hiervan op de hoogte.

f. Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een overeenkomst of uw toestemming en de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde processen, kunt u ons vragen om al uw persoonsgegevens aan u over te dragen of om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

g. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht deze te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming die we vóór die intrekking hebben uitgevoerd.

9. Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons per post een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar het volgende adres:

Granbonpré 1
Parc scientifique Fleming
1348 Louvain-la-Neuve
België
administration@anpi.be

Om u te kunnen helpen uw rechten te doen gelden, moeten we nagaan of uw verzoek betrekking heeft op uw persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat we u om aanvullende informatie vragen indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om u te identificeren met de informatie waarover we beschikken.

We zijn verplicht u zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek, informatie te verstrekken over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

Zo nodig kan deze termijn met twee (2) maanden worden verlengd indien de complexiteit of het aantal ingediende verzoeken dit rechtvaardigt. In dit laatste geval zijn we verplicht u binnen een maand na ontvangst van het verzoek van deze verlenging op de hoogte te stellen.

Indien het verzoek wordt afgewezen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of om beroep aan te tekenen.

10. Beveiliging van de gegevens

We verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd met een beveiligingsniveau dat is afgestemd op het risico dat ze inhouden. We verbinden ons ertoe, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, alles in het werk te stellen om te voorkomen dat uw gegevens worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

We maken onze personeelsleden die toegang hebben tot persoonsgegevens bewust van de risico's en de gevolgen van een gegevenslek (bijvoorbeeld hacking, diefstal van een werkcomputer, het versturen van een bijlage met gegevens van een andere klant, enz.) en van de noodzaak om hun verwerking te beveiligen. Indien deze gevallen zich voordoen terwijl wij controle hebben over uw gegevens, verbinden we ons ertoe om snel de oorzaak van het probleem vast te stellen en passende maatregelen te nemen.

11. Wijziging

We behouden ons het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan de nieuwe wettelijke vereisten. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het bijwerken van dit beleid en worden gepubliceerd op de website anpi.eu.

12. Gegevens die we verzamelen via cookies

Een cookie is een tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website, een mobiele app of een online-advertentie wordt geplaatst en wordt opgeslagen in een specifieke ruimte op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel. Cookies worden beheerd door uw webbrowser of de mobiele app die u gebruikt, en alleen de uitgever van een cookie kan beslissen of de informatie in de cookie wordt gelezen of gewijzigd.

Cookies hebben verschillende functies zodat u efficiënt kunt surfen op een website of een mobiele app en uw keuzes en de goederen en diensten die u wilt kopen kunt onthouden. Ze bieden u ook relevante reclame-inhoud op basis van de interesses die u tijdens het surfen kenbaar maakt. Meer informatie over cookies vindt u op:

ANPI gebruikt met name de volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website en kunnen op onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden over het algemeen alleen geactiveerd in reactie op handelingen die u verricht en die overeenkomen met een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, bij het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd als deze cookies worden gebruikt. Als dit type cookies – die geen persoonsgegevens opslaan – echter wordt geblokkeerd, zullen sommige delen van de website niet werken.

Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoeken en de herkomst van het verkeer op onze website te bepalen, zodat we de prestaties ervan kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons ook te bepalen welke pagina's het meest/minst bezocht worden en te evalueren hoe de bezoekers door de website surfen. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus geanonimiseerd. Als u dit soort cookies niet accepteert, kunnen we niet weten wanneer u onze website hebt bezocht.

Cookies voor gerichte reclame
Deze cookies kunnen op onze website worden ingeschakeld voor onze reclamepartners. Ze kunnen door deze bedrijven gebruikt worden om profielen van uw interesses op te stellen en u gerichte reclame op andere sites aan te bieden. Ze werken alleen door uw browser en apparaat te identificeren. Als u dit type cookie niet accepteert, krijgt u minder op uw interesses afgestemde advertenties te zien wanneer u op andere websites surft.

Voor meer informatie over de verschillende gebruikte cookies, hun doel en hoe lang ze worden bewaard : 

Cookie naam: _ga
Voorbeeldwaarde: GA1.2.62921070.1685519044
Vervallen: 5 weken
Verkoper: Google Analytics
Type: Meting

Cookie naam: _gat
Voorbeeldwaarde: 1
Vervallen: aan het einde van de gebruikerssessie
Verkoper: Google Analytics
Type: Meting

Cookie naam: _gid
Voorbeeldwaarde: GA1.2.440478999.1685519299
Vervallen: 24 uur
Verkoper: Google Analytics
Type: Meting

Cookie naam: __atuvc
Voorbeeldwaarde: 1%7F22
Vervallen: 1 maand
Verkoper: Google Analytics
Type: Meting

Cookie naam: __atuvs
Voorbeeldwaarde: 64fbc39b0f4bdee1200
Vervallen: 30 minuten
Verkoper: Google Analytics
Type: Meting

Cookie naam: cookie-agreed-version
Voorbeeldwaarde: 1.0.0
Vervallen: 4 maanden
Verkoper: Drupal
Type: Functie

Cookie naam: cookie-agreed
Voorbeeldwaarde: 2
Vervallen: 4 maanden
Verkoper: Drupal
Type: Functie

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op dit beleid is het Belgisch recht van toepassing.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit beleid valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

14. Klachten bij de gegevensbeschermingsautoriteit

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel, België
Telefoon + 32 2 274 48 00
Fax + 32 2 274 48 35
contact@apd-gba.be
Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Laatste bijwerking: Maart 2023

Kwaliteitsmerken