Contacteer ons!

ANPI staat in voor de inspecties, tests, inontvangstname en periodieke controles van sprinklerinstallaties voor brandblusdoeleinden.

De sprinklerinstallaties (automatische, hydraulische blusinstallaties) zijn vaste installaties die water gebruiken om branden te blussen.
Ze zijn zodanig ontworpen dat ze automatisch het ontstaan van branden detecteren, en afhankelijk van het gebruikte type sprinkler kunnen ze de brand onder controle houden en indammen (Control Mode) of blussen (Suppression/Extinguishing Mode). Deze systemen bestaan uit een uitgekiend netwerk van leidingen die door het hele gebouw lopen en op vaste afstanden en voor vastgestelde oppervlakken zijn voorzien van sprinklerkoppen. In rust zijn de leidingen die aflopen naar de alarmpost, gevuld met water, perslucht of een inert gas.
De controlepost wordt stroomopwaarts via een toevoerleiding verbonden met een of meer hiervoor geschikte en betrouwbare waterpunten.

De sprinklerinstallaties worden als volgt onderverdeeld:
- systemen die werken met water,
- persluchtsystemen,
- alternatieve systemen,
- pre-actionsystemen,
- afgetakte systemen met perslucht of alternatieve systemen.

Wat is uw taak?

Zodra u verplicht een brandpreventiesysteem met sprinkler te plaatsen, moet u die elk halfjaar laten controleren door ANPI.
Voordat u de sprinklerinstallatie in werking stelt, dienen de plannen en berekeningen te zijn goedgekeurd en dient er een oplevering te hebben plaatsgevonden. De normen voorzien eveneens in een regelmatige controle van het debiet- en drukniveau voor de watertoevoer en in een diepgaande controle om de 15 tot 25 jaar, of een analyse betreffende de aanwezigheid van microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC). Voor die controles dienen speciale technieken te worden gebruikt waarmee de betrouwbaarheid van de installaties kan worden gegarandeerd (mate van corrosie, obstructies enz.). Deze systemen die voldoen aan de norm, maken eveneens deel uit van een volledig controleprogramma ter plaatse dat wordt aangevuld met laboratoriumproeven.

Kwaliteitsmerken