Contacteer ons!

De CE-markering

Verschillende Europese verordeningen vormen het wettelijke kader met het oog op de voltooiing van de eengemaakte markt van producten in de Europese Unie zonder daarbij hun bestaande beschermingsniveaus te belemmeren of te verminderen. Een aantal producten, of eerder productgroepen, kunnen niet meer op de markt worden gebracht als ze niet voldoen aan de eisen van deze verordeningen en van de geharmoniseerde normen die er betrekking op hebben.

Deze producten moeten bijgevolg een CE-markering hebben om op de Europese markt te kunnen worden verkocht.

ANPI is erkend als Product Certification Body (productcertificatie-instelling), Inspection Body (inspectie-instelling) en Test Laboratory (proeflaboratorium) krachtens de Bouwproductenverordening 305/2011 en als Competent Body (bevoegde instantie) en Test Laboratory (proeflaboratorium) krachtens de EMC-richtlijn (89/336/EEG), onder het nummer NB 1134.

Wat is de CE-markering?

De verplichte CE-markering is een verklaring van de fabrikant die bewijst dat zijn product voldoet aan de essentiële veiligheids-, gezondheids-, milieueisen en de eisen ter bescherming van de consument zoals bepaald door de geharmoniseerde normen. Na de door de Commissie vastgelegde termijn moet het product een CE-markering hebben om in de Europese Economische Ruimte op de markt te worden gebracht.

De Europese Commissie heeft een korte videoclip gepubliceerd over de CE-markering voor bouwproducten.

En français “Forger la confiance dans le secteur de la Construction”

of in het Nederlands: “Vertrouwen bouwen in de bouwsector”

of in het Engels “Building trust in the construction sector”

Verschillende verordeningen en richtlijnen gaan over brandbeveiligingsuitrustingen en -producten en over anti-inbraakuitrustingen en –producten.

Welke Europese richtlijnen?

Verordening 305/2011 inzake bouwproducten heeft vooral betrekking op de vaste brandbeveiligingsuitrusting en –installaties.

Andere richtlijnen, zoals de EMC-richtlijn, de laagspanningsrichtlijn of de richtlijn drukvaten, kunnen ook van toepassing zijn op de veiligheidsuitrustingen.

  • Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad.
  • Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit.
  • Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften van de lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.
  • Richtlijn 87/404/EEG van de Raad van 25 juni 1987 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake drukvaten van eenvoudige vorm.

De geharmoniseerde normen?

Het Publicatieblad van de Europese Unie publiceert regelmatig de lijst met geharmoniseerde normen die afhangen van deze richtlijnen en het einde van de overgangsperiode van elk product. Na deze termijn moet het product een CE-markering hebben om in de Europese Economische Ruimte op de markt te worden gebracht.

Er zijn verschillende conformiteitsystemen (4+2). Deze systemen bepalen welke spelers de proeven, de controle en de bewaking moeten uitvoeren. Elke geharmoniseerde norm bepaalt in zijn bijlage ZA het vereiste conformiteitsysteem voor een product of een productgroep.

Branddetectie- en brandblusinstallaties bijvoorbeeld moeten voldoen aan het conformiteitsysteem 1 en zijn dus niet enkel onderworpen aan de door de fabrikant uitgevoerde proeven en controles, maar ook aan de initiële typeonderzoeken, de initiële inspectie van de fabriek, de controle van de productie in de fabriek, en de permanente bewaking, evaluatie en de erkenning van de controle in de fabriek door ANPI of een andere voor deze producten aangemelde instantie.

U vindt de lijst met de geharmoniseerde normen en de omzettingstermijn op de website ec.europa.eu:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_en

 

De CE-markering en de certificering

De CE-markering is geen certificering. Certificeringen zoals ANPI, BOSEC en BENOR worden uitgevoerd op een vrijwillige basis en bewijzen de kwaliteit van de producten en hun conformiteit met de aanvullende technische specificaties.

Controleer bij de aankoop van een product dus altijd de CE-markering en vraag een vrijwillig kwaliteitscertificaat.

CE-CPR reglement: certification_rules_pr_fire_ce-cpr.pdf

Kwaliteitsmerken