Contacteer ons!

1. Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid

A. Rechten op website en materiaal – toegelaten gebruik

Onze website en het materiaal dat er beschikbaar wordt gesteld (vb. teksten, afbeeldingen, films, data, software, merken en handelsnamen, en andere informatie) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, die toebehoren aan ons.

De bezoekers van onze ANPI-website verkrijgen een gebruiksrecht om de website en het materiaal te raadplegen voor eigen gebruik. Dit gebruiksrecht is persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar, en wij behouden ons het recht voor om het te herroepen op ieder moment en zonder rechtvaardiging. Ieder verder gebruik van de inhoud en enig ander element van de website (vb. reproduceren, wijzigen, publiceren of anderszins verspreiden) is verboden, tenzij met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van ons en/of onze licentiegevers.

B. Verboden gebruik van de website en materiaal

U verbindt zich ertoe de website en het materiaal niet te gebruiken op illegale wijze en/of voor illegale doeleinden zodat deze worden beschadigd, gewijzigd, onderbroken, gestopt, of minder efficiënt worden gemaakt voor verzending door het plaatsen van computervirussen of van materiaal dat beledigend, obsceen of bedreigend is, of op een andere manier niet in overeenstemming is met het opzet van de website zodanig dat de rechten van een derde of van ons worden geschonden, zoals het recht op privacy, gegevensbescherming en intellectuele eigendomsrechten voor het plaatsen en verzenden van promotie- of reclameboodschappen zonder onze voorafgaande toestemming te verkrijgen en voor zover de ontvanger hier niet mee heeft ingestemd.

C. Aansprakelijkheid

Wij nemen redelijke maatregelen om de informatie die wij zelf toevoegen op onze website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden, zonder garantie dat de verstrekte informatie geen enkele tekortkoming vertoont. De informatie is niet gericht op specifieke personen of organisaties, en is daarom niet noodzakelijk volledig, relevant en accuraat.

De informatie mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (hiervoor moet u altijd een deskundige raadplegen). De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website en van de informatie die erop te vinden is. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van eventuele foutieve informatie op onze website.

Wij ijveren om technische storingen zoveel mogelijk te beperken. Desondanks kunnen er bij het gebruik van de website fouten optreden die de beschikbaarheid en werking ervan kunnen verstoren. De website en de inhoud ervan worden aangeboden “zoals het is”, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen als gevolg van het gebruik van onze website of de inhoud ervan.

De webpagina’s kunnen links bevatten naar externe websites waarover wij geen zeggenschap hebben en waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor het materiaal en de informatie die gebruikers zouden toevoegen aan de website. De gebruiker zal ons volledig vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade die voortvloeit uit dit materiaal en deze informatie.

Kwaliteitsmerken