Contacteer ons!

In tegenstelling tot de visuele controle is de functionele controle een onvolledige controle die slechts wordt uitgevoerd om bijzondere redenen en niet volstaat om de conformiteit van de installatie aan te tonen. Deze controle wordt dan ook uitsluitend uitgevoerd om specifieke en gerechtvaardigde redenen.

Dergelijke verslagen zouden niet mogen worden aanvaard door overheidsinstellingen (lokale brandweerdiensten, verzekeraars…), want de meeste conformiteitsproblemen blijven onopgemerkt, ook al kunnen ze de veiligheid van personen of interventiediensten ernstig in gevaar brengen.  Het spreekt voor zich dat een verklaring van goede werking niet betekent dat de uitrusting doeltreffend is voor de beoogde functie (bijv. het opsporen van rook in een ruimte), maar uitsluitend aantoont dat het systeem correct reageert op de fysieke parameter waarvoor het is ontworpen.  Voor de duidelijkheid geven we hier een voorbeeld: indien er één detector wordt geïnstalleerd terwijl de norm 5 stuks vereist, zal de functionele controle een positief rapport opleveren, terwijl er wel degelijk sprake is van een niet-conformiteit. 

Rekening houdend met de interpretatienota van het K.B. van 28/03/2014 beantwoordt een dergelijk rapport niet aan de wettelijke vereisten, omdat de toepassing van de norm, die geldt voor een welbepaalde toepassing, moet worden gerespecteerd.

Er zal een afzonderlijke vermelding in het rapport worden opgenomen.

“Gezien de verschillende tests en controles die staan beschreven in onderhavig document, kunnen wij concluderen dat op de dag van de controle de installatie (niet) correct werkte. Wij doen hierbij geen uitspraken over het ontwerp, de correcte bewaking/bescherming, noch over de conformiteit met het referentiesysteem. Wij verzoeken u een uitgebreidere controle te laten uitvoeren die deze aspecten die essentieel zijn voor de veiligheid van personen en interventiediensten, onder de loep neemt.”

In het rapport zal duidelijk vermeld worden dat de controle onvolledig is, want de aspecten ontwerp en conformiteit werden niet gecontroleerd.

Kwaliteitsmerken