Contacteer ons!
Gepubliceerd op 05 aug 2021

Kennisgeving 2021/430/B Basisnormen

De FOD Binnenlandse Zaken heeft bij de Europese autoriteiten een ontwerp van besluit ingediend tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen. De andere Lidstaten hebben tot 8 oktober de tijd om te reageren. 
Hoewel dit een ontwerp is – nog niet van toepassing – vindt u hieronder een overzicht van de voornaamste punten die zullen worden ingevoerd in de nieuwe versie van de basisnormen:

  • - Nieuwe bepalingen voor parkings;
  • - Nieuwe bepalingen betreffende het brandgedrag van gevels;
  • - Wijzigingen betreffende ketelruimten, in het bijzonder brandstofopslagruimtes en schoorstenen.

Andere wijzigingen betreffen liften, brandwerende deuren, daken, houten terrassen, afstand tussen gevels, verlaagde plafonds, duplexen/triplexen, binnentrappenhuizen, af te leggen weg naar een uitgang, evacuatieweg op een evacuatieniveau, afstand tussen trappenhuizen, technische lokalen en brandbestrijdingsmiddelen.

Het ontwerp van 55 bladzijden is beschikbaar op: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nl/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=430

Kwaliteitsmerken