Contacteer ons!

Om mensenlevens en/of goederen te redden, moet een brand in een vroeg stadium, snel en betrouwbaar kunnen worden ontdekt en gemeld, zodat er actie kan worden ondernomen. Als uit de risicoanalyse blijkt dat er te veel tijd verstrijkt tussen de ontdekking van de brand en de aanvang van de bluswerkzaamheden, waardoor de risico's groter kunnen worden voor de bewoners, het interventieteam en/of de hulpdiensten, en/of de schade omvangrijker kan worden, moet de ruimte worden uitgerust met een geschikt blusinstallatie. Een vaste poederblusinstallatie is in dat geval een optie.

De koper van het systeem bepaalt aan welke vereisten de installatie moet voldoen en vermeldt die in zijn bestek. Dat doet hij na overleg met alle belanghebbenden, namelijk de bevoegde brandweerdienst, de verzekeraar, de ontwikkelaar, de gecertifieerde installateur van het systeem en, indien van toepassing, de installateurs van andere brandveiligheidssystemen. De installateur zal op zijn beurt het poederblussysteem ontwerpen, installeren en gebruiksklaar maken. Indien van toepassing, dragen de systeemcomponenten de CE-markering. Daarna is het aan de gebruiker van het systeem om toe te zien op de goede werking van en de correcte controle op de blusinstallatie, alsook om een onderhoud en periodieke controle te organiseren.

De eigenaar van de installatie kan (op vraag van de bevoegde brandweerdienst en/of de verzekeraar) een beroep doen op een inspectieorgaan om na te gaan of het geïnstalleerde systeem beantwoordt aan de vereisten van het bestek. Volgens de normen en specificaties die van toepassing zijn op poederblussystemen moet een gekwalificeerd inspectieorgaan overigens de ontvangst en periodieke controles uitvoeren.

Kwaliteitsmerken