Contacteer ons!

ANPI inspecteert, controleert en staat in voor de inontvangstname van schuimblusinstallaties:

  • Goedkeuring van de plannen en berekeningsnota’s
  • Oplevering ter plaatse
  • Periodieke controles

Om mensenlevens en/of goederen te redden, moet een brand in een vroeg stadium, snel en betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd en gemeld, zodat er actie kan worden ondernomen. Als uit de risicoanalyse blijkt dat er te veel tijd verstrijkt tussen de ontdekking van de brand en de aanvang van de bluswerkzaamheden, waardoor de risico's groter kunnen worden voor de bewoners, het interventieteam en/of de hulpdiensten en/of de schade omvangrijker kan worden, moet de ruimte worden uitgerust met een geschikte blusinstallatie. Een schuimblusinstallatie is een optie.

De koper van het systeem bepaalt aan welke vereisten de installatie moet voldoen en vermeldt die in zijn bestek. Dat doet hij na overleg met alle belanghebbenden, namelijk de bevoegde brandweerdienst, de verzekeraar, de ontwikkelaar, de installateur van het systeem en, als dat van toepassing is, de installateurs van andere brandbeveiligingssystemen. De installateur zal op zijn beurt het schuimblussysteem ontwerpen, installeren en gebruiksklaar maken. Daarna is het aan de gebruiker van het systeem om toe te zien op de goede werking, de bescherming van en het toezicht (indien van toepassing) op de blusinstallatie, alsook om regelmatig en periodiek een onderhoud en een controle te organiseren.

De eigenaar van de installatie kan een beroep doen op een erkend inspectieorgaan om na te gaan of het geïnstalleerde systeem beantwoordt aan de vereisten van het bestek. Dat kan eventueel ook gebeuren op vraag van de bevoegde brandweerdienst en/of de verzekeraar. Volgens de normen en specificaties die van toepassing zijn op schuimblussystemen moet een erkend inspectieorgaan overigens ook de ontvangst en periodieke controles uitvoeren.

ANPI heeft met de betrokken sector een TECHNISCHE NOTA (NTN168) opgesteld, waarin heel nauwkeurig de aard en frequentie van de nodige inspecties voor dergelijke systemen worden beschreven. Meer bepaald worden de criteria gedefinieerd die betrekking hebben op de kwaliteit en de concentratie van het schuimvormend bestanddeel.

  1. Kwaliteit

Uit de ervaring van verzekeraars en inspectieorganen blijkt steeds weer dat er een algemeen probleem optreedt bij de automatische schuimsystemen.

Hoewel kwaliteit een essentieel criterium is, voldoet die niet altijd aan de vereisten.  Daardoor kan de bescherming die het schuim biedt tegen bepaalde brandrisico's gevaarlijke lacunes vertonen.  [EP1] De kwaliteit zal dus periodiek gecontroleerd moeten worden.

  1. Concentratie

Om het automatische schuimsysteem zo efficiënt mogelijk te laten werken wanneer dat nodig is, moet de concentratie van het schuimvormende bestanddeel de juiste verhoudingen hebben. De concentratie moet dus regelmatig worden gemeten.


 

Kwaliteitsmerken