Contacteer ons!
Gepubliceerd op 09 nov 2023

De vuurvergunning - Het is niet alleen een contractuele eis van de verzekeraar…

Bedrijven zijn bijzonder kwetsbaar voor brand tijdens bouw-, verbouwings-, renovatie- en reparatiewerkzaamheden. Bij deze zogenaamde werkzaamheden met “hittepunten” worden verschillende werktechnieken gebruikt waarbij ofwel een open vlam wordt gebruikt, vonken worden veroorzaakt, hoge temperaturen worden geproduceerd of "hittepunten" in een onderdeel worden gevormd.

Dit is vooral het geval bij lassen, slijpen, snijden, thermisch strippen of zelfs het heet aanbrengen van een waterdichte coating. De lijst van technieken en situaties met een hoog risico is lang. Voorbeelden van brand tijdens of na dit soort werkzaamheden zijn helaas veelvoorkomend.

Elk bedrijf moet zich ervan bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met incidentele werkzaamheden op hotspots. De Codex over het welzijn op het werk vereist zelfs de voorafgaande toestemming van de werkgever op basis van een risicoanalyse die specifiek gericht is op dit type werkzaamheden.

Het gebruik van een vuurvergunning, of beter gezegd een “voorafgaande toestemming voor uit te voeren werkzaamheden met hittepunten”, is een effectieve manier om brand te voorkomen. Bovendien levert het opstellen van een vuurvergunning het bewijs dat er een specifieke brandrisicoanalyse voor het werk is uitgevoerd.

Het zou hoe dan ook een ernstige vergissing zijn om het opstellen van een vuurvergunning te beschouwen als een loutere formaliteit die gekoppeld is aan het verzekeringscontract.

Dit is een formulier dat gebruikt wordt door een bevoegde mandataris om een interne uitvoerder of werkgevers of zelfstandigen van buitenaf (“derden”) toestemming te geven om werkzaamheden uit te voeren met open vuur, open vlamm of hittepunten. Beide partijen (aanvrager en aannemer) vullen het document samen in voordat het werk begint. Een ondertekend exemplaar wordt overhandigd aan elke partij en aan de preventieadviseur (of werfverantwoordelijke), die de aanbevolen preventie- en beschermingsmaatregelen moet naleven.

Met dit document kunnen de verschillende betrokkenen, zoals operators en controleurs, zich vertrouwd maken met de veiligheidsinstructies.

Opgelet

Een vuurvergunning is niet simpelweg een toestemming om een vuur aan te steken, maar maakt deze toestemming afhankelijk van een risicoanalyse en de naleving van passende preventie- en beschermingsmaatregelen. De Engelse term "hot work permit" is explicieter.

 

Een nieuwe ANPI-vuurvergunning 2023!

ANPI stelt een volledig herzien en opnieuw ontworpen formulier voor, d.w.z.:

 • inspelen op veranderingen in de wetgeving;

 • bevat de risicoanalyse en het noodplan van het bedrijf

 • bevat 3 exemplaren op multi-kopieerpapier - een exemplaar is nu ook voorzien voor de preventiadviseur!

Naast de aanvrager en de aannemer zijn er nu twee nieuwe "spelers" bij betrokken: de operator en de controleur. De nadruk wordt gelegd op de competenties van de betrokken mensen, de opleiding en informatie van de aannemers en van de operator, en het belang van controle en toezicht tijdens en aan het einde van de werf.

De vuurvergunning in de praktijk

Niemand mag werken met open vuur, open vlam of hittepunt beginnen zonder daartoe een bevel en toestemming te hebben gekregen, met uitzondering van werken die eigen zijn aan de normale activiteit van het bedrijf en die worden uitgevoerd in lokalen die speciaal en permanent aan hen zijn toegewezen.

 • De vuurvergunning heeft betrekking op tijdelijke werken die zowel door een interne operator als door een externe firma worden uitgevoerd.
 • De vergunning wordt gezamenlijk opgesteld door bevoegde personen die de aanvrager, de uitvoerder en de preventieadviseur(s) vertegenwoordigen, voordat de werken beginnen.
 • De exploitant moet op de hoogte worden gebracht van de risico's en de in acht te nemen preventiemaatregelen.
 • Als er meerdere uitvoerders op de locatie zijn aangesteld, moet ervoor worden gezorgd dat elke uitvoerder wordt geïnformeerd.
 • De controleurs worden geïnformeerd over de risico's, de te controleren zones en de preventiemaatregelen tijdens en na de werkzaamheden. Het formulier specificeert de zones, de veiligheidsinstructies en de waarschuwings- en alarmprocedures die indien nodig moeten worden toegepast. 

Is ze verplicht?

 • De vuurvergunning vormt het formele bewijs dat er een brandrisicoanalyse is uitgevoerd in overeenstemming met de Codex over het welzijn op het werk (zie Codex WoW, Boek III, 3).
 • Het gebruik van een vuurvergunning is ook verplicht volgens de algemene contractvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen.

Gebruiksaanwijzing

 • Vuurvergunningen hebben de vorm van gestencilde formulieren. Het eerste exemplaar is bestemd voor de persoon die het werk aanvraagt, het tweede voor het bedrijf dat het werk uitvoert en het derde voor de preventieadviseur.

Geldigheid

 • De vuurvergunning is één dag geldig.
 • Ze moet elke dag worden vernieuwd, of bij elke wijziging van de werkomstandigheden (operator, plaats of werkmethode, enz.), met de toestemming van de aanvragende partij, de verzekeraar of op basis van een risicoanalyse.  

Moet ze worden bewaard?

 • Minstens 48 uur, zolang het werk nog niet is voltooid en tot de eindinspectie. Door vuurvergunningen te archiveren kan de historiek van de uitgevoerde werkzaamheden worden nagegaan.

Hoe is ze te verkrijgen?

 

Lees meer:

Kwaliteitsmerken